[Video]

Хичээл 14: Амжилтад хүрэх Бурханы баталгааг хэрхэн мэдрэх

Bill Gothard

Агуулга

Амжилтын зарчим

  • Амжилтын үндсийг нээн илрүүлэх
  • Гол дутагдалтай талбараа олж мэдэх
  • Библийн тодорхой ишлэлүүдийг цээжлэх
  • Бичвэрийн санааг зургаар, ойлгомжтойгоор дүрслэх
  • Ишлэл бүрийг өөртөө тусгах
  • Нүглээс цэвэрлэгдэх шаардлагаа хүлээн зөвшөөрөх
  • Харамслын тойргийг загалмайг сануулагч болгох
  • Авралын төлөөх Христийн цусыг ойлгон амьдрах
  • Бурханы Үгийг бясалгаснаар өөрчлөгдөх
  • Өдөр бүр Библи унших амлалт гаргаж ба тайлагнаж байхыг бодох (Шохойтой ярилцлага)
Үргэлжлэх хугацаа (минутаар) : 96
SessionMin.
Хичээл 01: Хэрхэн асуудлыг үндэс хүртэл нь хөөх80
Хичээл 02: Өөрийгөө голохыг даван дийлэх74
Хичээл 03: Хэвийн биш нийгмийн хөгжил86
Хичээл 04: Хэрхэн дөрвөн удирдлагатайгаа харьцах вэ?82
Хичээл 05: Хэрхэн ухаалгаар санал хүсэлтээ дэвшүүлэх вэ?79
Хичээл 06: Мөс чанараа цэвэрлэх алхмууд81
Хичээл 07: Гомдлыг арилгах / Уучлалд хүрэх түлхүүр85
Хичээл 08: Уур уцаарыг хэрхэн ялах67
Хичээл 09: Ёс суртахууны ялзралын даамжралт70
Хичээл 10: Ёс суртахууны хүлээсний шалтгааныг ойлгох55
Хичээл 11: Ёс суртахууны эрх чөлөөнд хүрэх практик алхмууд80
Хичээл 12: Амжилттай амьдралд гэрээ хэрхэн бэлдэх100
Хичээл 13: Авралын талаарх эргэлзээг хэрхэн ялан дийлэх60
Хичээл 14: Амжилтад хүрэх Бурханы баталгааг хэрхэн мэдрэх96
Хичээл 15: Амьдралын зорилгыг хэрхэн олох97
Хичээл 16: Амьдралын зорилгыг хэрхэн олох40
Хичээл 17: Нүглийн хүчийг хэрхэн давах85
Хичээл 18: Сэтгэл дүүрэн гэрлэлтэд тавигдах шаардлага77
Хичээл 19: Чин сэтгэлийн хайр95