[Video]

Хичээл 01: Хэрхэн асуудлыг үндэс хүртэл нь хөөх

Bill Gothard

Агуулга

“Амьдралд хандах шинэ хандлага”

  • Бичээсийн мэргэн ухааныг оюунлаг мэдлэг, хүний ухаанаас ялгах
  • Итгэл, нигүүлслийг Бурханы өнцгөөс ойлгох
  • Гадар зөрчлийг уг үндэс хүртэл нь мөшгөх (харилцаанд нөлөөлөх нөлөөлөл, шалтгаан)
  • Дайсандаа хандах
  • Христчин болж төлөвших
  • Бурханы Үгийн зарчмуудыг хэрхэн сурч, хэрэгжүүлэхийг нээж олох

Үргэлжлэх хугацаа (минутаар) : 80
SessionMin.
Хичээл 01: Хэрхэн асуудлыг үндэс хүртэл нь хөөх80
Хичээл 02: Өөрийгөө голохыг даван дийлэх74
Хичээл 03: Хэвийн биш нийгмийн хөгжил86
Хичээл 04: Хэрхэн дөрвөн удирдлагатайгаа харьцах вэ?82
Хичээл 05: Хэрхэн ухаалгаар санал хүсэлтээ дэвшүүлэх вэ?79
Хичээл 06: Мөс чанараа цэвэрлэх алхмууд81
Хичээл 07: Гомдлыг арилгах / Уучлалд хүрэх түлхүүр85
Хичээл 08: Уур уцаарыг хэрхэн ялах67
Хичээл 09: Ёс суртахууны ялзралын даамжралт70
Хичээл 10: Ёс суртахууны хүлээсний шалтгааныг ойлгох55
Хичээл 11: Ёс суртахууны эрх чөлөөнд хүрэх практик алхмууд80
Хичээл 12: Амжилттай амьдралд гэрээ хэрхэн бэлдэх100
Хичээл 13: Авралын талаарх эргэлзээг хэрхэн ялан дийлэх60
Хичээл 14: Амжилтад хүрэх Бурханы баталгааг хэрхэн мэдрэх96
Хичээл 15: Амьдралын зорилгыг хэрхэн олох97
Хичээл 16: Амьдралын зорилгыг хэрхэн олох40
Хичээл 17: Нүглийн хүчийг хэрхэн давах85
Хичээл 18: Сэтгэл дүүрэн гэрлэлтэд тавигдах шаардлага77
Хичээл 19: Чин сэтгэлийн хайр95