[Video]

Хичээл 17: Нүглийн хүчийг хэрхэн давах

Bill Gothard

Агуулга

Ятгалгыг хэрхэн давах

  • Яагаад өнгөрсөнд гаргасан хичээл зүтгэл бүтэлгүйтсэнийг ойлгох
  • Итгэлийг өдөр бүрийн дадлага болгох
  • Өөрсдийгөө нүгэлд үхсэнд тооцохын тулд үнэнийг хэрэглэх
  • Ром 6, 8 хэрэгжүүлэх
  • Нүглийн хуулийг таталцлын хуультай харьцуулах
  • Христ дотор байна гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг дүрслэх
  • Христийн үхэл, оршуулга, дахин амилалттай өөрийгөө адилтгах
  • Эцэг эхдээ тайлагнаж байх
  • Өөрийн биеийг зөвт байдлын зэвсэг болгон өргөх
  • Усан баталгааг өдөр бүрийн амьдралдаа хэрэглэх
Үргэлжлэх хугацаа (минутаар) : 85
SessionMin.
Хичээл 01: Хэрхэн асуудлыг үндэс хүртэл нь хөөх80
Хичээл 02: Өөрийгөө голохыг даван дийлэх74
Хичээл 03: Хэвийн биш нийгмийн хөгжил86
Хичээл 04: Хэрхэн дөрвөн удирдлагатайгаа харьцах вэ?82
Хичээл 05: Хэрхэн ухаалгаар санал хүсэлтээ дэвшүүлэх вэ?79
Хичээл 06: Мөс чанараа цэвэрлэх алхмууд81
Хичээл 07: Гомдлыг арилгах / Уучлалд хүрэх түлхүүр85
Хичээл 08: Уур уцаарыг хэрхэн ялах67
Хичээл 09: Ёс суртахууны ялзралын даамжралт70
Хичээл 10: Ёс суртахууны хүлээсний шалтгааныг ойлгох55
Хичээл 11: Ёс суртахууны эрх чөлөөнд хүрэх практик алхмууд80
Хичээл 12: Амжилттай амьдралд гэрээ хэрхэн бэлдэх100
Хичээл 13: Авралын талаарх эргэлзээг хэрхэн ялан дийлэх60
Хичээл 14: Амжилтад хүрэх Бурханы баталгааг хэрхэн мэдрэх96
Хичээл 15: Амьдралын зорилгыг хэрхэн олох97
Хичээл 16: Амьдралын зорилгыг хэрхэн олох40
Хичээл 17: Нүглийн хүчийг хэрхэн давах85
Хичээл 18: Сэтгэл дүүрэн гэрлэлтэд тавигдах шаардлага77
Хичээл 19: Чин сэтгэлийн хайр95