Speaker: Bill Gothard

Хичээл 19: Чин сэтгэлийн хайр

Амьдралд хандах шинэ арга барилаа хэрхэн хуваалцах Бурханы чин сэтгэлийн хайрын суваг болох Хүүхэд хүмүүжүүлэх зарчмуудыг хэрэгжүүлэх Нэг удаа сануулаад, хоёр дахь удаад арга хэмжээ авах Нийгмийн өөрчлөлтийг ойлгох Үнэнд үнэнч үлдсэнээр сэргэлтийн нэг хэсэг болох

Хичээл 18: Сэтгэл дүүрэн гэрлэлтэд тавигдах шаардлага

Бурханы, нөхөрлөлд зориулсан гайхамшгийг хэрхэн олох Нөхөрлөлийн 4 үе шатуудыг ялгах Найзуудыг сонгох, хэрхэн ганцаараа зогсохоо мэдэх Сэтгэл дүүрэн гэрлэлтийн шаардлагыг биелүүлэх Аав, охин хоорондын холбоог тогтоох Амьдралын ханьд зориулсан Бурханы хүслийг таних Хууран мэхлэлтээс үүсэх зөрчлөөс зайлсхийх

Хичээл 17: Нүглийн хүчийг хэрхэн давах

Ятгалгыг хэрхэн давах Яагаад өнгөрсөнд гаргасан хичээл зүтгэл бүтэлгүйтсэнийг ойлгох Итгэлийг өдөр бүрийн дадлага болгох Өөрсдийгөө нүгэлд үхсэнд тооцохын тулд үнэнийг хэрэглэх Ром 6, 8 хэрэгжүүлэх Нүглийн хуулийг таталцлын хуультай харьцуулах Христ дотор байна гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг дүрслэх Христийн үхэл, оршуулга, дахин амилалттай өөрийгөө адилтгах Эцэг эхдээ тайлагнаж байх Өөрийн биеийг зөвт …

Хичээл 17: Нүглийн хүчийг хэрхэн давах Read More »

Хичээл 16: Амьдралын зорилгыг хэрхэн олох

II Петр 1-ын Найман Дуудлагаар төлөвших алхмууд Үйлчлэлийн хүрээг тэлэх Аврагдсаны дараагаар итгэлээ үргэлжлүүлэх Эргэлзээтэй үйл, ажлаас салах Мэдлэгээс урьтаж зан чанараа хөгжүүлэх Тэвчээртэйгээр зовох Даруу байдлаа хадгалах Ах дүүсэг энэрэл дээрээ жинхэнэ хайрыг нэмэх Христ шиг төлөвшилтийг гаргах Сайн гэрчлэгч болохыг сурах

Хичээл 15: Амьдралын зорилгыг хэрхэн олох

Төрөлт, Үхэл, Зөгнөлийн Ер бусын биелэгдлээр төлөвших алхмууд Бурханы арга замыг сурах Дахин амилалтын гэрчлэлийг баяжуулах Зэрэглэл тогтоосноор үүсэх уйдалтаас зайлах Бурханы хүслийг олох Хүнээс айх айдсыг давах Амьдрал өгөх мэдээг хүргэх үйлчлэлийг цогцлоох

Хичээл 14: Амжилтад хүрэх Бурханы баталгааг хэрхэн мэдрэх

Амжилтын зарчим Амжилтын үндсийг нээн илрүүлэх Гол дутагдалтай талбараа олж мэдэх Библийн тодорхой ишлэлүүдийг цээжлэх Бичвэрийн санааг зургаар, ойлгомжтойгоор дүрслэх Ишлэл бүрийг өөртөө тусгах Нүглээс цэвэрлэгдэх шаардлагаа хүлээн зөвшөөрөх Харамслын тойргийг загалмайг сануулагч болгох Авралын төлөөх Христийн цусыг ойлгон амьдрах Бурханы Үгийг бясалгаснаар өөрчлөгдөх Өдөр бүр Библи унших амлалт гаргаж ба тайлагнаж байхыг бодох (Шохойтой …

Хичээл 14: Амжилтад хүрэх Бурханы баталгааг хэрхэн мэдрэх Read More »

Хичээл 13: Авралын талаарх эргэлзээг хэрхэн ялан дийлэх

Сүнсээр удирдуулан алхахад хэрхэн өсөх (3-р хэсэг) Амьдралын мөчлөгийг ойлгох, урьдчилан харж сурах Шинэ хүн дэх ялалтаар хуучин зуршлуудыг солих Авралын талаарх эргэлзээг засах Төрөх болон гэрлэлттэй холбоотой авралын асуудлууд

Хичээл 12: Амжилттай амьдралд гэрээ хэрхэн бэлдэх

Сүнсээр удирдуулан алхахад хэрхэн өсөх (2-р хэсэг) Махан биед хангамж бэлдэхгүй байх Шүтээний эд зүйлс, мэргэ төлгийн номыг шатаах Хөгжмийн ритм, хөг, аяыг ялгах Хөгжмийн үр нөлөө, сүнс, санааг шалгах Гэртээ телевизийг байлгаснаар охид, хөвгүүдэд тань гарах үр дагавар Гэрт байх орчин үеийн урлаг, садар самуун, ичгүүргүй зүйлсийн үр дагавар Гэртээ согтууруулах ундаа байлгасны үр …

Хичээл 12: Амжилттай амьдралд гэрээ хэрхэн бэлдэх Read More »

Хичээл 11: Ёс суртахууны эрх чөлөөнд хүрэх практик алхмууд

Сүнсээр удирдуулан алхахад хэрхэн өсөх (1-р хэсэг) Удирдаж байгаа хүмүүст захирагдах, тэдний төлөө залбирах Бурханы Үгэнд хэрхэн баясахыг сурах Бурханы Сүнсэнд илүү мэдрэг байхын тулд залбирах Бичээсний сануулгыг дагах Бие, сэтгэл, сүнсний үүргийг ялган таних Бурханаас эмээх, бузар мууг жигшихийг сурах

Хичээл 10: Ёс суртахууны хүлээсний шалтгааныг ойлгох

Итгэлээ орхих үе шатууд Төрөлх сониуч зандаа хөтлөгдөх Мөс чанараа үл тоох Дур хүсэлдээ автах Бичээст эргэлзэх Мөс чанарынхаа хязгаарыг давах Буруутай гэдгээ мэдрэх Гэмших эсвэл үргэлжлүүлэх сонголт Хагас дутуу гэмшил Шашинлаг үйл ажиллагаагаар аргацаах Хуваагдсан сэтгэлээсээ болж бухимдах Бичээсийг дахин шалгах Ёс суртахуунгүй байдлыг зөвтгөх Үнэний эсрэг мэтгэлцэх